Musikk - Norge i Mellomkrigstida

[Historie] [Norsk] [Kunst og design] [Musikk] [Oppgåver] [Elevarbeid]

VIKTIGE HOVUDMOMENT FRÅ PERIODA:

Dei nye musikken ute i Europa kom seint til Noreg. Den seinromantiske stilen dominerte musikken som vart komponert i Noreg heilt fram til 1920-åra. Tendensen ser vi att i det som blir komponert heilt fram til  1930 åra.

Rundt 1920 gjorde ei forseinka impresjonisme seg sterkt gjeldande mellom komponistane i Noreg. Ekspresjonismen fekk også sine representantar .

Ei kraftig nasjonalistisk musikkbølgje som sette inspirasjonen frå dei europeiske komponistane i skuggen, nådde eit høgdepunkt under St. Olavsjubileet i 1930.

Folkemusikk og norrøn litteratur var viktige komponentar for dei nasjonale komponistane Etter kvart ser vi at dei let seg inspirere av musikken  frå Europa.

 • Seinromantisk stil
 • Impresjonisme
 • Norske komponistar
 • Harald Sæverud
 • Geir Tveitt
 • Eivind Groven
 • Vasilij Kandinskij:
  Contrasting sounds (1924)

  Dette kan ha fleire årsaker. Unionsoppløysinga i 1905 med sterk nasjonalkjensle, sette  sine spor i musikken fleire  tiår framover. Grieg og Svendsen var framleis sterke inspirasjonskjelder. Dette gjaldt  ikkje dei mest modernistiske sidene ved komponistane, som t.d. ”Slåttar i opus 72”, men heller tidlegare komposisjonar

  Norske komponistar tok utdanning ved konservative konservatorium i Tyskland og fekk  i liten grad ta del i dei radikale tendensane som gjorde seg gjeldande spesielt i Frankrike.

  Klikk på biletet for å sjå ein større versjon av Igor Stravinsky!

  Igor Stravinsky var til inspirasjon for David Monrad Johansen

  Lytt til eit lydklipp av “Draumkvedet”

  Sentrale norske komponistar i perioda:

  David Monrad Johansen (1888 –1974)
  Leiande posisjon i musikklivet i 1920-30 åra. Han sameinte den ekte norske tradisjon med dei nye tendensane i tida.(fransk impresjonisme). I Nordlandsbilder opus 5 og i opus 6 finn ein tydelege impresjonistiske trekk. Han var og inspirert av Igor Stravinsky. Han komponerte musikk til norske tekstar frå både middelalder og oldtid. Mannskorverket ”Draumkvedet”.

  Etter studiar i Tyskland utvikla han seg i ei meir neoklassistisk retning. Orkesterverket ”Pan” vart komponert til Hamsun sin 80-årsdag i 1939.

  Harald Sæverud (1897–1992)
  Komponerte i seinromantisk stil rundt 1920, men gjekk meir over til neoklassisk retning i 1930.åra.

  Ludvig Irgens Jensen (1894- 1969)
  Han ”innførte” neoklassisimen i  Noreg.

  Sparre Olsen (1903 –1984)
  Han vidareførde Grieg sin seine stil og brukte folkemelodiar og eigenkomponert musikk i lag.

  Klikk på biletet for å sjå orginalversjonen på Siljustøl museum i Bergen sine sider!

  Harald
  Sæverud

  Klikk her for å høre ”Kjempeviseslåtten”!

  Kjempeviseslåtten

  Klikk her for å høre ”Båntrall fra Østerdalen”!

  Båntrall fra Østerdalen
  av Egil Storbekken

  Eivind Groven

  Klaus Egge ( 1906 –1979)
  Musikken er prega av nasjonal stil.

  Geir Tveitt (1908 –1981)
  Prøvde å skape ein musikk teori på norrønt grunnlag
   
  Egil Storbekken
  Han starta karriere si i 1930 åra og reiste på turne med Rikskonsertane i 15.år. Han var oppteken av å bruke ulike folkeinstrument

  Eivind Groven (1901-1977)
  Ein skapande spelemann som samstundes var symfonikar. Forskningsarbeidet hans med folkemusikk og akustikk gav inspirasjon til nye komposisjonar.

  I 1937 vann han konkurranse om radioen sitt pausesignal: Hovudtema i Symfoni nr 1.

  To komponistar tok ikkje del i den nasjonale retninga:

  Fartein Valen (1887-1952)
  Høyr intervju med Valen her..
  Utvikla eit nytt system for komposisjonarbeid.

  Pauline Hall (1890 –1969)
  Ho tok utdanning i Frankrike og let seg inspirere av Debussy.

  Populærmusikk.
  I mellomkrigstida let folk flest seg inspirere av slagarar og amerikansk filmmusikk t.d.:
  Max Steiner: Han komponerte musikk til meir enn 150 filmar. Døme: ”Tatt av vinden”,1936 og ”King Kong”, 1933, som var den første filmen med eit gjennomarbeidd komponert symfonisk partitur.
  Erich Wolfgang Korngold: ”The adventure of Robin Hood” 1938. Han fekk tildelt Oscar for musikken til denne filmen.

  Margethe Munthe sine sangar vart flittig brukt i mellomkrigstida.

  Klikk på bilete for å sjå ein større versjon av Fartein Valen!

  Fartein Valen

  Klikk på bilete for å sjå ein større versjon av Erich W. Korngold!

  Erich W. Korngold

  [Same periode Verda]

  Google

  [Startside] [Arbeidsmåte] [Læreplanar] [Perioder] [Lenker]
   

  Temaweb er ein netteneste frå PILOT, Møre og Romsdal
  Redaktør:
  Åshild Støbakk
  Webmaster: Svein Frøystad Oppdatert: 11.01.04